ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE MAART 2022

Artikel 1 – Definities 

 1. Wij zijn Projectondernemers B.V. Wij zijn gevestigd te Capelle aan den IJssel (KvK-nummer 62293613). Wij verlenen onze diensten op gelijke voet en in begrijpelijke taal. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar onszelf als “Projectondernemers” of naar “we/wij/ons/onze”.
 2. Wij zetten ons in voor jou en jouw organisatie. Vandaar dat wij jou in deze algemene voorwaarden ook zo noemen; met “je/jij/jou/jouw”.
 3. Wij werken samen aan ons doel. Daarom noemen wij ons samen “Ons/ons allebei/wij elkaar/wij samen”.
 4. Wij leggen onze afspraken vast in een “Overeenkomst” van dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Onze algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes en overeenkomsten.
 2. Wij spreken af dat alleen onze algemene voorwaarden gelden. Incidenteel afwijken van onze algemene voorwaarden is bespreekbaar maar dan maken we daarover een éénmalige schriftelijke afspraak met elkaar.
 3. Als een artikel(lid) van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan komen we met elkaar een nieuwe bepaling overeen die hetzelfde doel en dezelfde strekking heeft als de originele bepaling. De rest van de algemene voorwaarden blijft van kracht.

Artikel 3 – Onze offertes

 1. Onze offertes zijn 1 maand geldig, tenzij wij in de offerte een andere termijn vermelden. Aanvaard jij ons aanbod in de offerte niet binnen de gestelde termijn, dan vervalt het aanbod en daarmee ook de offerte.
 2. Wij baseren onze offertes op de door jou verstrekte gegevens. Als deze gegevens achteraf niet juist of onvolledig blijken te zijn dan mogen wij onze (al aanvaarde) offerte herroepen.
 3. Onze offertes gelden alleen voor de specifiek omschreven opdracht en niet ook automatisch voor vervolgopdrachten. Voor een vervolgopdracht stellen wij een nieuwe offerte op en sturen die voor aanvaarding naar jou toe.
 4. Onze Overeenkomst komt tot stand nadat jij onze offerte per e-mail hebt aanvaard.
 5. In artikel 8.2 t/m 8.4 van deze algemene voorwaarden staat wat wij doen als de termijnen voor de nakoming van de Overeenkomst onverhoopt niet worden gehaald.

Artikel 4 – Onze prijzen

 1. In onze offerte en onze factuur staan de overeengekomen prijzen in Euro’s en exclusief btw. Onze prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil dat bij het sluiten van onze Overeenkomst geldt.
 2. Wij hebben het recht om onze tarieven en prijzen jaarlijks per 1 januariaan te passen. Wij indexeren onze tarieven volgens de meest recente prijsindexeringscijfers van het CBS en ronden deze af op eenheden van € 5,00. Wij brengen jou zo spoedig mogelijk op de hoogte van de aangepaste tarieven en prijzen.

Artikel 5 – Betaling van onze facturen

 1. Onze facturen moeten binnen 30 kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum betaald worden.
 2. Betaal jij de factuur niet binnen 30 kalenderdagen, dan herinneren wij jou schriftelijk aan de betaling en vragen wij jou om de factuur alsnog binnen 7 dagen te betalen. Betaal je de factuur na de herinnering niet binnen 7 dagen, dan ben je in verzuim. De betalingsherinnering heeft dan ook het karakter van een ingebrekestelling.
 3. Zodra je in verzuim bent, moeten wij kosten maken om de factuur te incasseren. Deze buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening. Wij baseren de hoogte van deze incassokosten op de staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Daarnaast brengen wij de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening over het volledige bedrag van de factuur.

Artikel 6 – Informatieverstrekking

 1. Wij kunnen de Overeenkomst alleen zorgvuldig uitvoeren als jij alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, aan ons beschikbaar stelt.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons beschikbaar gestelde informatie; ook als deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn.
 3. Lever jij ons de benodigde informatie niet tijdig aan en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan betaal jij ons de daaruit voortvloeiende extra honoraria en extra gemaakte kosten.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Wij spannen ons in om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen.
 2. Wij kunnen pas beginnen met de nakoming van de Overeenkomst als jij de offerte schriftelijk hebt aanvaard en/of wij de Overeenkomst samen hebben ondertekend en nadat wij alle benodigde informatie van jou hebben ontvangen.
 3. Is de Overeenkomst aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, dan mogen wij deze persoon vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
 4. Wil jij dat wij (bepaalde) werkzaamheden op een door jou aan te wijzen locatie uitvoeren, dan zorg jij voor de beschikbare en noodzakelijke faciliteiten op die locatie.
 5. Wij informeren jou tijdens de uitvoering van de Overeenkomst over de voortgang. Jij brengt ons onmiddellijk op de hoogte van omstandigheden die voor ons maar ook voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn.
 6. Heb je klachten over de manier waarop wij de Overeenkomst uitvoeren, stuur ons dan binnen 14 dagen een e-mail. Jij geeft ons een redelijke mogelijkheid om de Overeenkomst verder na te komen op een manier die voor ons allebei acceptabel is. 

Artikel 8 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Wij wijzigen onze Overeenkomst alleen als de Overeenkomst anders niet kan worden uitgevoerd en nadat wij schriftelijke overeenstemming over de wijziging en de gevolgen van de wijziging hebben bereikt.
 2. Wij sturen jou binnen 14 kalenderdagen een overzicht waaruit blijkt welke gevolgen de wijziging heeft voor de planning en ons honorarium en gemaakte kosten.
 3. Is de wijziging niet aan ons toe te rekenen dan komen wij de Overeenkomst na volgens de nieuwe overeengekomen planning. In dat geval betaal jij ons extra honorarium en onze extra gemaakte kosten volgens het overzicht dat wij aan jou hebben gestuurd. Is de wijziging ons wel toe te rekenen dan voeren wij de Overeenkomst volgens de nieuwe overeengekomen planning uit en komen het extra honorarium en de extra kosten voor onze rekening.

Artikel 9 – Opzeggen van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst met een looptijd korter dan 1 jaar mag niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Een Overeenkomst met een looptijd langer dan 1 jaar, mag de Overeenkomst worden opgezegd mits daarbij een opzegtermijn van 3 maanden wordt gebruikt.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid en schade
 1. Wij zijn alleen aansprakelijk als wij de Overeenkomst onzorgvuldig of ondeskundig nakomen of wanneer ons bij de nakoming van de Overeenkomst opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Voor alle andere schade – zoals bijvoorbeeld indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade gevorderd door derden en schade door vernietiging of verlies van informatie of documenten – zijn wij niet aansprakelijk.
 2. De hoogte van de schadevergoeding is steeds beperkt tot het bedrag dat onze (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekeraar in dat specifieke geval op basis van de polis betaalt. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. Betaalt onze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet, dan is de maximale schadevergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs excl. btw voor de bewuste opdracht.
 4. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt in de volgende gevallen:
  1. 1 jaar na de gebeurtenis waaruit onze aansprakelijkheid en schade voortvloeit;
  2. 5 jaar na voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op onze documenten, waaronder adviezen en ontwerpen die wij bij de uitvoering van de Overeenkomst hebben gemaakt.
 2. Je mag onze documenten gebruiken (waaronder kopiëren en aan derden tonen). Daar heb je wel onze schriftelijke toestemming voor nodig.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Wij samen (waaronder dus ook de personen die wij inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst) houden de informatie die wij als vertrouwelijk hebben ontvangen, geheim.
 2. Artikel 12.1 van de algemene voorwaarden geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment van ontvangst al openbaar was of nadien openbaar is geworden;
  2. die de ontvangende partij al op het moment van verstrekken in zijn bezit had;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen en deze derde deze informatie aan de ontvangende partij mocht verstrekken;
  4. die de ontvangende partij openbaar heeft gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. Onze geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
 4. Wie dit artikel schendt, betaalt de ander een boete van € 5.000,00 per overtreding. De boete van € 5.000,00 wordt verhoogd met 5% voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Naast boete kan schadevergoeding worden gevorderd. Ook kan de Overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 13 – Privacy

 1. Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk behandelen van persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. Op onze website staat ons privacybeleid. Via deze link kan dit beleid worden geraadpleegd.
 2. Onder vertrouwelijk behandelen wordt verstaan:
  1. de verdere verwerking van de door ons over en weer verstrekte persoonsgegevens.
  2. het verstrekken van persoonsgegevens alleen wanneer wij samen hiertoe gerechtigd zijn en de betreffende persoon toestemming tot het verstrekken van de gegevens heeft gegeven.
 3. Wie dit artikel schendt, betaalt de ander een boete van € 5.000,00 per overtreding. De boete van € 5.000,00 wordt verhoogd met 5% voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Naast boete kan schadevergoeding worden gevorderd. Ook kan de Overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 14 – Niet-overname medewerkers

 1. Het is verboden om onze medewerkers in dienst te nemen dan wel om deze medewerkers op andere wijze voor jou te laten werken. Het verbod betreft zowel medewerkers die bij ons in dienst zijn als ook medewerkers van derden waarmee wij de Overeenkomst met jou nakomen. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van onze Overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering. Wij kunnen samen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden alleen als die schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. Wie dit artikel schendt, betaalt de ander een boete van € 5.000,00 per overtreding. De boete van € 5.000,00 wordt verhoogd met 5% voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Naast boete kan schadevergoeding worden gevorderd. Ook kan de Overeenkomst worden ontbonden. 

Artikel 15 – Geschillen en bevoegde rechter

Als we geschillen niet onderling kunnen oplossen dan leggen we deze voor aan de Rechtbank Rotterdam. Deze Rechtbank oordeelt naar Nederlands recht.